Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

Serwis.eu z siedzibą w Szczecinie przy ul. Śląskiej 6/2, 70-431 Szczecin (zwany dalej „Serwis.eu“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • przyjmowania zgłoszeń serwisowych oraz ich obsługę
 • aktualizacji systemów nawigacyjnych
 • tworzenia stron internetowych
 • sprzedaży produktów w sklepie fizycznym oraz sklepie internetowym oraz ich wysyłkę za pośrednictwem firm kurierskich
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód
 • wysyłania newsletterów

Serwis.eu może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. firmy należące do właściciela firmy Serwis.eu lub ściśle z nią współpracujących
 2. przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.

Serwis.eu zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Serwis.eu i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Serwis.eu potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Serwis.eu dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Serwis.eu może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Serwis.eu ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Serwis.eu wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Serwis.eu oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. wyrażenia sprzeciwu przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych.

Warunki sporządzania kopii zapasowych i usuwania danych

WAŻNA UWAGA – PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG NAPRAWY I/LUB INNYCH USŁUG. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ UMOWĘ POMIĘDZY KLIENTEM A SERWIS.EU W ODNIESIENIU DO USŁUG NAPRAWCZYCH ORAZ USŁUG W ZAKRESIE MODERNIZACJI DOTYCZĄCYCH DOWOLNEGO WŁAŚCIWEGO URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIANYCH PRZEZ SERWIS.EU ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW LUB PODWYKONAWCÓW (ŁĄCZNIE: „USŁUGI”). KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW SĄ DODATKOWE W STOSUNKU DO WSZELKICH PRAW UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z PRAW I PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY KONSUMENTA OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU ZAMIESZKANIA KLIENTA.

1. Odpowiedzialność Klienta. Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowych wszelkich istniejących danych, oprogramowania i programów, a także za usunięcie wszelkich istniejących danych przed skorzystaniem z Usług. Serwis.eu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, odtworzenie lub obniżenie jakości danych ani za utratę możliwości korzystania z urządzenia w rezultacie Usług świadczonych przez Serwis.eu lub w związku z takimi Usługami. Klient oświadcza również, że jego urządzenie nie zawiera żadnych niezgodnych z prawem plików lub danych.

2. Sporządzenie kopii zapasowych i usunięcie danych. Podczas świadczenia Usług przywrócone mogą być ustawienia fabryczne urządzenia. W ramach Usługi Serwis.eu może usunąć z urządzenia wszelkie dane. Zaleca się zachowanie oddzielnej kopii zapasowej danych urządzenia, a także usunięcie wszelkich informacji osobowych, które Klient chce chronić. Klient musi sporządzić kopię zapasową wszelkich informacji prywatnych z urządzenia przed skorzystaniem z Usługi. Podczas Usługi dane na urządzeniu mogą być utracone, zastąpione lub przeformatowane. W takim przypadku Serwis.eu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, oprogramowania, programów, innych informacji zawartych na urządzeniu.

3. Ochrona danych/dostęp do danych. Klient musi zapewnić technikom Serwis.eu dostęp do urządzenia do celów świadczenia Usługi. Podczas Usługi informacje osobiste zachowane na urządzeniu mogą być przypadkowo ujawnione technikowi lub konieczne może być sprawdzenie obszarów na urządzeniu, w których znajdują się informacje przechowywane przez Klienta, tak aby zweryfikować jakość Usługi. Serwis.eu nie ujawni żadnej treści znajdującej się na urządzeniu Klienta, chyba że takie ujawnienie będzie wymagane przez prawo. Jeżeli Klient nie chce, aby Serwis.eu miał dostęp do takich informacji, zaleca się usunięcie tych informacji przez Klienta lub zresetowanie urządzenia przed skorzystaniem z Usługi. Na urządzeniu mogą pozostać obrazy testowe użyte w procesie testowania do celów kontroli jakości.

Ciasteczka (cookies)

Nasza firma stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych:

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak przydatny był ten post ?

Średnia ocen 5 / 5. Liczba ocen: 2

Brak ocen! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie przydatny!

Poprawmy ten wpis!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?